SLOVIN UNIQUE – RASTOKE d.o.o. 
za proizvodnju,poslovne usluge i ugostiteljstvo
47240 Slunj, Rastoke 25b

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu pod br. MBS 020028569, MB:01436961


Žiro-računi: 

Hrvatska poštanska banka 2390001-1100308528, Karlovačka banka 2400008-1190258327
Iznos temeljnog kapitala 747.000,00kn.


Članovi uprave: 

Nikola Holjevac, dipl.ing., direktor  i  Sanja Holjevac, dipl.oec., prokurista,  zastupaju društvo pojedinačno i samostalno.


URL:
 www.slunj-rastoke.com
e-mail: info@slunj-rastoke.com